Support
Menu
Your Cart
Order before 16:00 delivery tomorrow
Free delivery
within 24 hours*
Extra warranty,
fewer headaches*
Free demos of specific hardware
Best prices & expert advice

Terms & Conditions

1.      Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘Your Depot’              Your Depot BV., tevens handelend onder de handelsnamen voipdepot.be.
 • Koper'                        Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Your Depot in een contractuele relatie van welke aard dan ook of staat of komt te staan.
 • Consument Koper’  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
 • Producten'            Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten
 • Website(s)'           De volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door Your Depot beheerd worden www.voipdepot.be,

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Your Depot, alsmede op alle met Your Depot aangegane overeenkomsten.

3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Your Depot is ingestemd.

6. Your Depot behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

7. Door het gebruik van de Websites van Your Depot en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

8. Your Depot is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.


2.      Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

4. Koper en Your Depot komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Your Depot gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.


3.      Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief BTW, maar inclusief Recupel, BEBAT en Reprobel.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die Your Depot in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Your Depot worden gecorrigeerd.

4. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.


4.      Betaling

1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Bankoverschrijving
 • Kredietkaart
 • Bancontact
 • Maestro
 • iDEAL
 • PayPal

2. Your Depot kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

4. In het geval door Your Depot een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Your Depot is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

6. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

7. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Your Depot, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

8. In geval van niet tijdige betaling is Your Depot bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

9. Na de bestelling zal de koper een bevestigings e-mail ontvangen met een samenvatting van de bestelling en een .pdf van onze algemene voorwaarden.

10. Bij betaling met creditcard zal het bedrag op het moment van de transactie direct in rekening worden gebracht.


5.      Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Your Depot ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Your Depot streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Your Depot het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Your Depot gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

8. De Koper ontvangt na het plaatsen van zijn/haar bestelling een bevestigingsmail waarin een samenvatting van de bestelling en algemene voorwaarden te zien zijn.


6.      Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Your Depot schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

2. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Your Depot is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.


7.      Recht van verzaking en ruiling

1. Enkel ten aanzien van de Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna "W.H.P.C."), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de showroom. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij Your Depot. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Your Depot, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

2. Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Your Depot binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Your Depot betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat Your Depot van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

3. Your Depot is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

4. Overeenkomstig artikel 80, §4, 2° W.H.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

5. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

6. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van Your Depot worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.


8.      Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


9.      Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door Your Depot geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Your Depot in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

2. Indien Your Depot om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

 • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Your Depot of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

4. De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden Your Depot te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Your Depot zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

5. Your Depot is onder geen beding aansprakelijk voor de goede werking van de geleverde goederen en diensten.

6.    Your Depot is enkel verkoper van producten en is niet aansprakelijk voor de plaatsing van de toestellen en/of verkeerde aankopen van toestellen welke bv niet geschikt zijn voor de ruimten waar ze worden geplaatst of de doelstellingen waarvoor ze zijn aangekocht.

7. Het is mogelijk dat Your Depot op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Your Depot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Your Depot streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Your Depot.

10. Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

11. De koper is vrij om na de verkoop rechtstreeks contact op te nemen met Your Depot of de fabrikant in kwestie om technische ondersteuning te krijgen. Indien een meer uitvoerige configuratie/installatie nodig zou blijken te zijn, dan kan Your Depot de koper in contact brengen met één van onze partners die wel/niet tegen betaling dit kan in orde maken.

12. Indien de koper besluit af te zien van zijn aankoop, dan kan hij dit binnen de eerste 14 dagen kosteloos terugsturen.


10.    Overmacht

1. In geval van overmacht is Your Depot niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Your Depot is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


11.    Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Your Depot, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Your Depot, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.


12.    Persoonsgegevens

1. Your Depot zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .

2. Your Depot neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


13.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Your Depot, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


14.    Geschillenregeling en beslechting

1. In afwijking van artikel 13 kunnen Consument Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van Your Depot of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Your Depot, voor te leggen aan de bemiddelingsdienst van het BDMV, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de Website of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen. Een dergelijke klacht kan aan het BDMV worden meegedeeld per post (BDMV, t.a.v. Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel), per e-mail (comite@bdma.be) of via het formulier dat beschikbaar is op de website www.becommerce.be.

2. Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de bemiddelingsdienst van het BDMV, is Your Depot aan deze keuze gebonden. Wanneer Your Depot dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Your Depot schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Your Depot de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

3. De bemiddelingsdienst doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de bemiddelingsdienst. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.


15.    Gedragscode BeCommerce

1. Your Depot BV verbind zich ertoe om de gedragscode van BeCommerce op te volgen en toe te passen voor iedere klant/bestelling.

2. De gedragscode kan u terugvinden via deze link.


16.    Diverse bepalingen

1. De maatschappelijke zetel van Your Depot BV is gevestigd te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 32 bus 1, met KBO nummer 0535 783 755. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Your Depot op voormeld adres of naar het e-mail adres info@voipdepot.be.

2. De Your Depot klantenservice (02 300 70 07) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 09.00 tot 18.00 uur.

3. Your Depot streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vier uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Your Depot, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Your Depot een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Your Depot met betrekking tot de erin opgenomen materie.